Historisk rids vedrørende Himmelev Rideklub og rideskole

 

1. Indledning

Himmelevgård har fungeret som rideskole siden 1964 i en stil, der fra starten har mindet om den, som fortsat er fremherskende i dag, nemlig en børnevenlig rideskole, der satser på elevhold og uddannelse af nye ryttere.

Himmelev Rideskole fik tidligt det formål at skabe og fastholde et miljø, der dagligt kunne byde både børn, unge og voksne velkommen.

Allerede fra rideskolens tidlige tilblivelse tilbragte rytterne store dele af deres fritid på Himmelevgård og kom således ikke blot den dag, de gik til ridning. Mange af pigerne kom dagligt for at passe deres hest, vedligeholde seletøjet, hygge med hinanden og nusse om dyrene. En værdifuld mulighed for bybørn, der ellers ville have meget begrænset adgang til omgang med store dyr og en snert af landliv.

Udover at være en idrætsinstitution har Himmelev Rideskole således også altid haft en betydningsfuld social funktion, da den, som den eneste rideklub i området har rideskolerytternes interesse som en ubetinget første prioritet. Gennem dette arbejde søgte Himmelev Rideskole og Rideklub konstant at opretholde og udbygge visionen om “En hyggelig rideskole med lærerige oplevelses for alle!”

 

2. Himmelevgårds historie

Oprindeligt startede Himmelev Rideklub på en anden adresse, end den befinder sig på i dag, nemlig på gården Himmelevgård.

Det længste tilbage, det er lykkedes at finde oplysninger om Himmelevgård er 1640, hvor gården var i Kongens eje sammen med det meste af Himmelev. I 1663 kom Himmelevgård ind under Bistrup Gods, efter at Kongen havde overdraget alle sine ejendomme i Himmelev til København som afdrag på gæld til byen. Gården forblev under Bistrup Gods de næste 200 år og havde i perioden forskellige fæstebønder.

I 1864 kom Himmelevgård på private hænder og blev gennem de næste 100 år drevet som landbrug af ejerne.

I 1963 overtog Himmelev Kommune gården (efter kommunesammenlægningen i 1970 blev ejeren Roskilde Kommune) og forpagtede den fra 1964 til Rideskolen.

3. Himmelev Rideklub og Rideskoles historie

3.1 Himmelev Rideklub

Klubben fungerede op gennem 1980’erne og frem til 1996 uafhængigt af Himmelev Rideskole i den forstand at rideklub og rideskole var to forskellige forretninger drevet af hhv. en frivillig bestyrelse og en forpagter. Dog brugte klubben rideskolens faciliteter og hestemateriale til dens arrangementer. Indmeldelse i klubben var frivillig og det var derfor i høj grad de ryttere, der deltog i stævner som var medlemmer. Følgelig var Himmelev Rideklub en af de meget små klubber i Distrikt 3 (sammenslutningen af alle rideklubber i det daværende Roskilde Amt).

Rideklubbens aktiviteter var af både sportslig og social karakter; stævner, julearrangement, sommerfest, fastelavnsfest o.lign. Det formentligt største arrangement i klubbens historie var et Landsdelsstævne for handicappede ryttere i midten af 1980’erne, hvor også olympiske ryttere deltog.

3.2 Himmelev Rideskole

Himmelevgård har fungeret som rideskole siden 1964 hvor Poul Dilling, der hidtil havde drevet rideskole i Hvidovre, flyttede sin forretning med både heste og elever ud til Himmelev.

Bygningerne generelt og specielt indretningen af staldene bar præg af, at Himmelevgård hidtil havde været brugt til traditionelt landbrug, hvorfor hestene bl.a. var opstaldet i gamle svinestier. Det daværende ridehus var en åben staklade. De bærende elementer (stål- og træspær samt tagplader) var de samme som i 2004, men ridehuset havde endnu ikke sider, hvorfor halmballer gav læ gennem vinteren.

Der var endnu ikke rideklub i forbindelse med rideskolen, men alligevel var stedet repræsenteret i mange udadvendte aktiviteter f.eks. deltagelse i stævner, opvisninger på dyrskuet og fastelavnsoptog rundt i Himmelev.

Også i den daglige stil lignede den oprindelige rideskole den, vi kender i dag. Således vægtede Poul Dilling netop rideskolen og havde dermed ingen private opstaldninger og lod allerede dengang Himmelevgård fungere som “fritidshjem” for områdets piger. Dette var ikke helt almindeligt i en tid, hvor ridning stadig blev betragtet som en overklassesport.

Det har ikke været muligt at kortlægge hvilke forpagtere Himmelev Rideskole har haft op gennem 1970’erne. Men det står klart, at det var en urolig periode præget af mange ejerskift. Dette skyldtes hovedsageligt det forhold, at det var den eksisterende forpagter, som havde overståelsesret og således uafhængigt af Kommunen kunne videregive rideskolen til en ny forpagter.

Birgitte Valentin Larsen overtog Himmelev Rideskole d. 8. juni 1979 sammen med sin mand Fritz Larsen. Denne overtagelse blev et vendepunkt for rideskolen.

Birgitte Valentin købte en forretning med 20 rideskoleheste og cirka lige så mange elever. Rideskolen var kørt ned og der måtte en gennemgribende renovering af både faciliteterne og hestematerialet til. Stalde og ridehus blev sat i stand, møddingpladsen anlagt, toilettet og rytterstuen blev bygget og ubrugelige heste solgt.

Efter renoveringen blev Himmelev Rideskole i Roskildes dagspresse beskrevet som ”en tidssvarende rideskole, der kan være model for andre”.

Efter to år havde Birgitte i september 1981 170 elever, 16 rideskoleheste samt 4 private heste i staldene. Under Birgitte blomstrede handicapridningen op og i det hele taget er den stil, som Birgitte Valentin lagde for Himmelev Rideskole blevet fastholdt frem til i dag.

Efter en sommer at have lagt gård til en ridelejr for Himmelev ryttere, begyndte Poul Nielsen i begyndelsen af 80’erne at komme oftere og oftere på Himmelev, hvor han snart blev en populær underviser og var involveret i både den daglige drift og køb og salg af heste. Efter nogen tid flyttede han ind på gården, og i 1985 overdrog Birgitte Valentin Himmelev Rideskole til Poul Nielsen.

Poul var gammel garderhusar og en bestemt herre, der ikke altid var lige nem at omgås. Dette til trods formåede han at fastholde en populær børnerideskole, der også bød på meget kvalificerede undervisere inden for både dressur og spring. Poul havde et usædvanligt talent for at udvælge og træne fremragende rideskoleheste. Således var vores mest populære rideskoleheste i mange år nogle, som Poul i sin tid har købt. Det var hermed også Poul, der sørgede for, at Himmelev Rideskole blev en rideskole med et bredt udvalg af heste, der kunne tilfredsstille behovene hos ryttere på alle niveauer.

Da Poul Nielsen den 31. juli 1996 afgik ved døden, blev dette afslutningen på en æra på Himmelevgård. Poul Nielsen havde, som det fremgår ovenfor, udgjort det faste omdrejningspunkt på gården i mere end 10 år og havde på godt og ondt drevet rideskolen stort set egenhændigt, hvilket indebar, at ingen andre end han fuldt ud havde indsigt i rideskolens drift. Da Poul Nielsen ikke længere var i blandt os opstod således fra den ene dag til den anden store spørgsmål vedrørende Himmelev Rideskole og Himmelev Rideklubs videre eksistens.

En lille gruppe, resterne af bestyrelsen for Himmelev Rideklub, tog initiativ i retning af at undersøge, hvordan rideskolen kunne videreføres og miljøet bevares.

Første skridt blev en aftale mellem boet efter Poul Nielsen, Roskilde Kommune og bestyrelsen, hvorved bestyrelsen fik fuldmagt til – indtil boets endelige opgørelse – at stå for drift af rideskolen og pasning af hestene, herunder indkøb af foder og andre fornødenheder.

Herefter forestod bestyrelsen samt en mindre gruppe frivillige det store arbejde det er, at passe og pleje en større hesteflok alle ugens dage. Der blev sørget for fodring morgen, middag og aften, udmugning, videreførelse af rideskoledriften, smed når det var tiltrængt, dyrlæge når det var nødvendigt og meget, meget mere.

Gennem de første vanskelige måneder efter Poul Nielsens død blev bestyrelsen og det frivillige korps drevet frem af en forvisning om, at opgaven var at få tingene til at fungere frem til det tidspunkt, hvor boet efter Poul Nielsen endeligt var opgjort, og en ny forpagter kunne udpeges med henblik på at overtage den videre rideskoledrift, herunder ansvaret og ejerskabet over de på daværende tidspunkt 23 rideskoleheste.

Roskilde Kommune besluttede sig dog for at sælge gården og finde et nyt sted at flytte rideskolen hen. For bestyrelsen i Himmelev Rideklub og andre med tilknytning til Himmelevgård kom de kommunale planer om salg af gården som et chok. Bestyrelsen havde siden Poul Nielsens død passet hestene og rideskoledriften, men måtte sande, at lysten til dette store frivillige arbejde, der vel at mærke fandt sted ved siden af bestyrelsesmedlemmernes respektive civile jobs, efter offentliggørelsen af kommunens salgsplaner, kunne ligge på et meget lille sted.

Den 1. oktober 1996 var Himmelevgårds fremtid til debat på et møde i kommunens økonomiudvalg. Resultatet blev, at kommunen fastholdt ønsket om at sælge gården, blandt andet på grund af gårdens meget dårlige vedligeholdelsestilstand, og mulighed for at bruge området til formentlig boligformål. Herefter måtte alle med tilknytning til Himmelev Rideskole bearbejde det faktum, at rideskolen på sigt ville skulle forlade gården på Himmelev Bygade. Kommunen lovede dog at finde et andet sted til rideskolen i Himmelev-området. Sidstnævnte under forudsætning af at rideklubben var villig til at tage et større ansvar for driften, på linje med det man så i henholdsvis Vindinge og Roskilde Rideklub.

Spørgsmålet om Himmelev Rideskoles fremtid blev herefter den 9. oktober 1999 yderligere behandlet på et byrådsmøde. Resultatet heraf blev ligeledes en flertalsbeslutning om, at Himmelevgård skulle sælges. Dog var der i byrådet enighed om at Himmelev Rideskole kunne blive på gården, indtil andre egnede faciliteter blev opført eller fundet. En yderligere konsekvens af de kommunale beslutninger var, at der ikke længere ville blive tale om at udpege en ny forpagter. På denne baggrund blev det nødvendigt at tænke i andre baner.

3.3 Himmelev Rideklubs overtagelse af Himmelev Rideskole

Bestyrelsen tog straks udfordringen vedrørende større ansvar op, og iværksatte et målrettet arbejde frem mod, at rideklubben kunne overtage driften af rideskolen.

Bestyrelsen indledte en proces, der skulle munde ud i, at rideklubben som første skridt købte de forhåndenværende heste og andet udstyr i Himmelev Rideskole af boet efter Poul Nielsen. Den 30. oktober 1996 indkaldte bestyrelsen medlemmer af Himmelev Rideklub, og andre med tilknytning til rideskolen, til et stormøde. Dette med henblik på at veje stemningen blandt medlemmerne, idet bestyrelsen anså det for at være af afgørende betydning, at de store skridt, man stod overfor, kun blev ført ud i livet, såfremt fuld opbakning fra medlemmerne var tilstede. På stormødet fik bestyrelsen den ønskede opbakning til at gå videre med de indledte tiltag i retning af rideklubbens overtagelse af rideskolen.

Hidtil havde rideklubben alene stået for sportslige og sociale arrangementer uden større økonomiske implikationer. Af denne grund besad klubben ikke de økonomiske midler, der var nødvendige, før indkøbet af de godt 20 heste samt andet løsøre, kunne blive en realitet. Klubben måtte låne. Grundet manglende aktiver og den forholdsvis aldrende hestebestands uvisse værdi var klubbens kreditværdighed ikke stor. Heldigvis lykkedes projektet trods alt, idet rideskolens leverandør af foder gennem mange år tilbød rideklubben en særdeles favorabel privat låneaftale. I kraft af dette lån lykkedes det Himmelev Rideklub at overtage heste og andet løsøre, der hidtil havde hørt til rideskolen, fra boet efter Poul Nielsen. Den 3. december 1996 (med skæringsdato den 1. oktober 1996) blev overtagelsen en realitet. Fra dette tidspunkt overgik rideskoledriften i sin helhed til rideklubbens bestyrelse, og fusionen mellem de tidligere temmelig opdelte institutioner, henholdsvis rideklub og rideskole, var nu fuldstændig.

Herefter stod bestyrelsen for HIRK overfor mange store opgaver, og bestyrelsen, der i januar 1997 blev fuldtallig efter en generalforsamling, arbejdede nu målrettet frem imod at udvikle bæredygtige forretningsgange for den relativ store virksomhed som Himmelev Rideklub havde udviklet sig til. Et rideskolereglement blev udarbejdet af en arbejdsgruppe i bestyrelsen, således at en vis ensretning af hvorledes man færdes omkring klubbens dyr kunne finde sted. Endvidere blev det med klubbens overtagelse af rideskolen indført som et nødvendigt krav, at alle rideskoleryttere skulle være medlem af rideklubben.

3.4 Tilsyn

Sommeren 1997 opnåede Himmelev Rideklub tilladelse fra Roskilde Kommune til oprettelse af en lejlighed i stuehuset, hvorefter den daværende formand for rideklubben den 1. september 1997 flyttede ind, og påtog sig tilsyns-/fodringsforpligtelsen.

Med virkning fra foråret 2000 er det lykkedes at udbygge tilsynsordningen således, at Himmelev Rideklub har ansat en tilsynsførende 35 timer pr. uge, der står for bl.a. rideskoleholdene, undervisning i et vist omfang, rengøringsordningen samt tilsynet med hestene i hverdagene. Den fastboende fodermester, der tidligere varetog hele tilsynsforpligtelsen, har således nu fået mere begrænsede ansvarsområder.

3.5 Hestebestanden

Den hestebestand, Himmelev Rideklub pr. 3. december 1996 overtog fra boet efter Poul Nielsen, bestod i et vist omfang af ældre heste. Det stod således temmelig hurtigt bestyrelsen klart, at det ville blive nødvendigt at supplere bestanden løbende. Allerede inden overtagelsesdatoen i december 1996 var det således lykkedes for bestyrelsen, at etablere et samarbejde med hestehandler Lars Frederiksen i Skibby. Den 20. oktober 1996 ankom første gang en gruppe heste (4 store og 1 pony) fra Lars Frederiksen. Disse heste blev prøvet med henblik på at fastslå, om de ville være egnede emner for rideskolen.

De sidste år af Poul Nielsens tid var der ikke opstaldet privatheste på Himmelevgård. Efter rideklubbens overtagelse i december 1996 valgte bestyrelsen at åbne op for opstaldning af privatheste. Idet man fortsat ønskede at bevare en profil med hovedvægt på rideskole for alle, fastsatte man en grænse således at der på Himmelevgård til enhver tid maksimalt kunne være opstaldet fem private heste. Hovedvægten ligger da også fortsat på rideskoledriften hvilket eksempelvis fremgår af, at holdfladen i løbet fra 1996 til 2000 blev udvidet betydeligt.

3.6 Vedligeholdelse

Da Himmelevgård som det fremgår af et forudgående afsnit var af ældre dato, krævede diverse praktiske problemer i tilknytning til gårdens generelle vedligeholdelsesstand med jævne mellemrum opmærksomhed. I forbindelse med Roskilde Kommunes beslutning om salg af Himmelevgård udtrykte repræsentanter fra kommunen da også bekymring vedrørende gårdens stand. Jette Kristensen (S) formulerede sig blandt andet som følger: “Rideskolen er et aktiv for bydelen, men gården er samtidig et grelt eksempel på kommunen som bygningsejer.” (Dagbladet torsdag den 10. oktober 1996)

Ansvarsforholdene vedrørende vedligeholdelse af gården er i dag sådan, at Roskilde Kommune fuldt ud er ansvarlig for udvendig vedligeholdelse, samt herudover for indvendig vedligeholdelse ud over en beløbsgrænse, som Himmelev Rideklub årligt selv må bekoste. En stor del af de hyppigt forekommende småreparationer, bliver dog udført af forskellige personer med tilknytning til gården, hvorfor det løbende vedligeholdelsesarbejde udgør en væsentlig arbejdsbyrde for bestyrelsen.

4. Fra 1996 til 2004

Rideskoledriften fungerer efter forholdsvis faste retningslinjer men arbejdsbyrden for bestyrelsen er ikke blevet mindre. Himmelev Rideklub står fortsat overfor store omvæltninger, idet samarbejdet med Roskilde Kommune vedrørende flytning fra Himmelevgård – “byggesagen” – tager mere og mere tid. Alle med tilknytning til rideskolen på Himmelev Bygade holdt vejret, og afventede med spænding den videre udvikling.

Himmelev Rideklub nedsatte et byggeudvalg, der i samarbejde med en repræsentant fra Dansk Rideforbund og et byggeudvalg fra Roskilde Kommune, skulle finde ud af hvor Himmelev Rideklub skulle placeres i Himmelev området samt hvad der skulle bygges for at Himmelev Rideklub kunne fortsætte med at drive rideskole.

I 2003 var Himmelev Rideklubs byggeudvalg sammen med Roskilde Kommune blevet enige om, hvordan det nye ridecenter skulle se ud, samt hvor ridecentret skulle placeres. Der var nemlig flere forslag til placering. Valget faldt på den gamle grusgrav ved Herregårdsvej.

I december 2004 stod bygningerne færdige og det var nu blevet en realitet at Himmelev Rideklub skulle flytte fra Himmelevgård. Vi fik flyttet alle hestene fra den gamle gård til det nye ridecenter på Herregårdsvej. Det var dejligt at se hestene få hver deres boks i stedet for at stå i spiltov, som de gjorde på den gamle gård.

Vi er meget glade for de nye fine forhold vi har fået på Herregårdsvej. Den gamle Himmelevgård brændte desværre ned d. 30. marts 2005. Heldigvis har de nye ejere af Himmelevgård valgt at bygge gården op igen i samme stil som før.

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram